تماس با ما

تماس با چسب و پخش خورشیدیان :

۶۶۰۸۴۰۹۵ – ۶۶۰۳۴۴۱۰ – ۶۶۰۸۴۱۰۶

 

تلگرام :

٠٩١٢٢٣۶١٣۴٧ و ٠٩٠٣۴٩۶۴٧٢٩